ข่าวเด่นวันนี้

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ภรรยาบิ๊กแดงเป็นกรรมการสภาฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง อ่านข่าวออนไลน์

ข่าวรายวัน ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ‘ภรรยาบิ๊กแดงเป็นกรรมการสภาฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง และแล้วงตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามที่ ที่ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอ พระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและแล้วงตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นเช่น นายกสภาสถาบัน
2. นางกฤษติกา คงสมพงษ์ อาจเป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อาจเป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ อาจเป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายพิชญา นาควัชระ เป็นเช่น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ อาจเป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายไว จามรมาน เป็นเช่น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ดังเช่น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายศิวะ แสงมณี ดังเช่น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสราวุธ เบญจกุล ดังเช่น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสุชาติ เจียรานุสสติ อาจเป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายสุระ เกนทะนะศิล อาจเป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
13. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เป็นเช่น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและแล้วงตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่แล้วก็งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามที่เสนอทุกราย
ทั้งนั้นทั้งนี้ ตั้งและแล้ววันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ดังเช่นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวออนไลน์ ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ‘ภรรยาบิ๊กแดงเป็นกรรมการสภาฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง จากเว็บ https://epgelectric.com/ มีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ได้

source :amarintv.com